Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Chorób Stopy K. Bryłka, P. Kołodziejski Spółka Jawna zwana dalej: “Poradnia Chorób Stopy”.

W sprawach związanych ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Poradnię Chorób Stopy Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: iod@poradniastopy.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Poradnię Chorób Stopy w celach następujących i w ramach określonych podstaw prawnych:

a. objęcia opieką zdrowotną i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania usług medycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych terminach, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: “RODO”);

b. weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);

c. dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

d. prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395)

2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a. dostawcom usług zaopatrujących Poradnię Chorób Stopy w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, laboratorium analityczne ),

b. osobom upoważnionym przez Państwa w celach realizacji Państwa praw.

3. Poradnia Chorób Stopy nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

4. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

5. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Przekazanie Poradni Chorób Stopy danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

8. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będzie podejmowana wobec Państwa zautomatyzowana decyzja, w tym decyzja będąca wynikiem profilowania*.

9. Serwis korzysta z plików Cookies.

10. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Podstawa prawna:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r.

Call Now Button